Shop Smith Mark V

Shop Smith Mark V

Price: 20000 USD

Item specifics

Model: Shop Smith Mark V Type: Multi-function Machine
Brand: Shopsmith